دانشمندان برقی ایران در لیست یک درصد پژوهشگر برتر دنیا

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد. در این لیست اسامی دانشمندان برقی ایران معرفی شده اند. حقی فام معاون هماهنگی توزیع توانیر بعنوان سومین سال متوالی در جمع یک درصد پژوهشگر برتر دنیا قرار گرفت.

پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده در مجموع ۲۲۸ ایرانی طلایه داران علم هستند.

در  بین اسامی معرفی شده نام دانشمندان برقی در بخش فنی مهندسی، نظیر دکتر محسن پارسا مقدم از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر نیما امجدی از دانشگاه سمنان، دکتر ابراهیم بابائی از دانشگاه تبریز،   دکتر حسین شایقی از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر جوتد نوری نیا از دانشگاه ارومیه، دکتر جواد فیض از دانشگاه تهران، دکتر گئورک بابامالک قره پتیان از دانشگاه امیرکبیر، دکتر محمد فتوحی فیروزآباد از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر محمودرضا حقی فام از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر طاهر نیکنام از دانشگاه صنعتی شیراز، دکتر جمشید آقائی از دانشگاه صنعتی شیراز و… وجود دارد.

البته در این بین و در رشته های مکانیک و شیمی و… دانشمندانی وجود دارند که گرچه برقی نیستند ولی در صنعت برق فعالیت های خوبی داشته و تاثیرگذار بوده اند. دکتر برات قبادیان از دانشگاه تربیت مدرس که در حوره انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارد.

با این وجود محمودرضا حقی فام بعنوان معاون هماهنگی توزیع توانیر و گئورک بابامالک قره پتیان بعنوان معاون پژوهشگاه نیرو دو چهره صنعت برقی هستند که بیش از بقیه مورد توجه فعالان این صنعت هستند.