استاد پردیس ثابتی

انستیتو تحقیقات ایرانیان ترکیه _ به گزارش تحصیل در خارج _پردیس ثابتی, دانشیار دپارتمان زیست شناسی تکاملی ، دانشگاه هاروارد
مرکز زیست شناسی سیستم ها

اهداف آزمایشگاه ثابتی مطالعه انتخاب طبیعی در ژنوم انسان و ژنوم دیگر موجودات و کشف نحوه پدید آمدن ویژگی های مختلف برای شکل گیری یک گونه خاص و درک مکانیزم انطباق تکاملی در انسان و عوامل بیماری زا. این آزمایشگاه از طریق ۳ محور اصلی به دنبال این اهداف است:
توسعه روش های تحلیلی برای شناسایی و بررسی انتخاب طبیعی در ژنوم انسان و سایر گونه ها
یافتن سیگنال های طبیعی در انسان برای شناسایی ویژگی های عملکرد اساسی خود و مکانیزم تکامل (مانند مقاومت در برابر ویروس تب لاسا، و شکل گیری مو، عرق و دندان)
بررسی سیگنال های انتخاب طبیعی در عوامل بیماری زا برای درک چگونگی سرعت در حال تکامل آن ها به سوی مرگ و میر انسان.
مقالات اخیر:
Kamberov YG, S Wang, J Tan, P Gerbault, A Wark, L Tan, Y Yang, S Li, K Tang, H Chen, A Powell, Y Itan, D Fuller, J Lohmueller, J Mao, A Schachar, M Paymer, E Hostetter, E Byrne, M Burnett, AP McMahonb, MG Thomas, DE Lieberman, L Jin, CJ Tabin, BA Morgan, PC Sabeti.، مدلسازی تکامل انسان در موش:یک مطالعه تطبیقی از تغییرات پلیوتروپی در موش و انسان. فوریه ۲۰۱۳
SR Grossman, KG Andersen, I Shlyakhter, S Tabrizi, S Winnicki, A Yen, DJ Park, D Griesemer, EK Karlsson, SH Wong, M Cabili, RA Adegbola, RNK Bamezai, AVS. Hill, FO Vannberg, JL Rinn, 1000 Genomes Project, ES Lander, SF Schaffner, PC Sabeti، شناسایی وضعیت اخیر داده های ژنومی در مقیاس بزرگ، فوریه ۲۰۱۳
Gire SK, Stremlau M, Andersen KG, Schaffner SF, Bjornson Z, Rubins K, McCormick J, Lander ES, Garry RF, Happi C, Sabeti PC، بیماری های نوظهور یا در حال ظهور؟ ۳۳۸ (۶۱۰۸): ۷۵۰-۵۲٫
Reshef DN, Reshef YA, Finucane HK, Grossman SR, McVean G, Turnbaugh PJ, Lander ES, Mitzenmacher M, Sabeti PC.(2011)، شناسایی انجمن Novel در پایگاه های اطلاعاتی وسیع. ۳۳۴(۶۰۶۲):۱۵۱۸-۲۴٫ PubMed PMID: 22174245; PubMed Central PMCID: PMC3325791
Grossman SR, Shylakhter I, Karlsson EK, Byrne EH, Morales S, Frieden G, Hostetter E, Angelino E, Garber M, Zuk O, Lander ES, Schaffner SF, Sabeti PC، (۲۰۱۰)، ترکیبی از سیگنال های مختلف که متغیرهای علت و معلولی را در مناطق انتخابی مثبت متمایز می سازد. ۳۲۷(۵۹۶۷):۸۸۳-۶٫ PubMed PMID: 20056855
Van Tyne D, Park DJ, Schaffner SF, Neafsey DE, Angelino E, Cortese JF, Barnes KG, Rosen DM, Lukens AK, Daniels RF, Milner DA Jr., Johns CA, Shlyakhter I, Grossman SR, Becker JS, Yamins D, Karlsson EK, Ndiaye D, Sarr O, Mboup S, Happi C, Furlotte NA, Eskin E, Kang HM, Hartl DL, Birren BW, Wiegand RC, Lander ES, Wirth DF, Volkman SK, Sabeti PC، ۲۰۱۱، شناسایی و تایید کاربردی از مقاومت ضد مالاریا.
Grossman SR, Shylakhter I, Karlsson EK, Byrne EH, Morales S, Frieden G, Hostetter E, Angelino E, Garber M, Zuk O, Lander ES, Schaffner SF, Sabeti PC.، ۲۰۱۰، ترکیبی از سیگنال های متعدد متغیرهای علت و معلولی در مناطق انتخابی مثبت، از ۲۰۱۰، ۶-۳۲۷:۸۸۳
Sabeti PC, Varilly P, Fry B, Lohmueller J, Hostetter E, Cotsapas C, et al.، تشخیص زنجیره ژنوم و شناسایی انتخاب مثبت در جوامع انسانی. ۲۰۰۷
Sabeti PC, Schaffner SF, Fry B, Lohmueller J, Varilly P, Shamovsky O, et al.، انتخاب طبیعی مثبت در نسل انسان، از ۲۰۰۶
Sabeti PC, Reich DE, Higgins JM, Levine HZ, Richter DJ, Schaffner SF, et al.، تشخیص انتخاب مثبت در ژنوم انسان از ساختار هاپلوتیپ.۲۰۰۲